OF3ERTA PRZEDSZKOLA - Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ostrołęce.

Przejdź do treści

Menu główne:

__________________________________________________________________________________________________________
Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci, stwarzamy im warunki do korzystania z wielu różnorodnych zajęć dodatkowych. Oferowane zajęcia są dostosowane do potrzeb, zainteresowań i możliwości psychofizycznych naszych podopiecznych oraz sugestii rodziców.
__________________________________________________________________________________________________________

Przedszkole proponuje zajęcia dodatkowe nieodpłatne do wyboru przez Rodziców i Dzieci:
ZAJĘCIA TEATRALNE "WESOŁE PIĄTECZKI"
Zajęcia prowadzą: Pani E. Duszak, Pani A. Dobrzyńska, Pani D. Piątak, Pani I. Kiełczewska.
Zajęcia teatralne skierowane są do dzieci  5–6–letnich uczęszczających do  Przedszkola Miejskiego Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ostrołęce. Zajęcia z kółka teatralnego odbywają się 1 raz w miesiącu w wymiarze 1 godziny. Głównym celem kółka teatralnego jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznawanie środków wyrazu artystycznego, stosowanych w teatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych. Wprowadzenie gry aktorskiej w inscenizacjach i widowiskach teatralnych zakończonych występem przed publicznością.


__________________________________________________________________________________________________________
JĘZYK ANGIELSKI
Zajęcia prowadzi: mgr Iwona Chomentowska. W naszym przedszkolu zajęcia z języka angielskiego  odbywają się w każdej grupie dwa razy w tygodniu: dzieci  3-4-letnie mają zajęcia  po 15 min, a dzieci 5-6- letnie po 30 minut. Zajęcia odbywają się w formie zabaw, gdyż pierwsze lata nauki języka angielskiego powinny być dla dziecka przede wszystkim przyjemnością. Dzieci osłuchują się z językiem angielskim, budują pozytywną motywację będącą podstawą pod przyszłą, systematyczną  pracę nad językiem.

__________________________________________________________________________________________________________
RELIGIA
Zajęcia prowadzi: mgr Katarzyna Bubrowiecka. Celem katechezy przedszkolnej jest wprowadzenie dziecka w życie religijne, w poznanie wiary i modlitwy. Nauka religii ma również służyć wspomaganiu rozwoju moralnego dziecka i kształtowaniu jego życia we wspólnotach społecznych, np. w rodzinie czy grupie przedszkolnej. Angażować umysł, wyobraźnię, uczucia, działania dziecka, przyczyniając się nie tylko do zdobycia wiedzy. Dzieci poznają prawdy religijne, rok liturgiczny  i związane z nimi uroczystości i święta.
__________________________________________________________________________________________________________
ZAJĘCIA Z PIŁKI NOŻNEJ
Zajęcia z piłki nożnej dla naszych przedszkolaków prowadzi instruktor. Celem tych zajęć jest rozwijanie takich cech motorycznych dziecka jak zwinność, szybkość, koordynacja ruchowa, ćwiczą wytrzymałość i rozwijają pamięć ruchową. Podczas zajęć dziecko uczy się współdziałania w drużynie, grania fair play i kształtują umiejętność podejmowania wyzwań. Te zajęcia rozwijają i kształtują postawę pro – zdrowotną, wyrabiając w dziecku dobre nawyki dbania o kondycję fizyczną od najmłodszych lat.
 
__________________________________________________________________________________________________________
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
Zajęcia prowadzą logopedzi: Pani M. Pogorzelska, Pani K. Kwiatkowska. We wrześniu każdego roku logopeda przeprowadza w przedszkolu badania logopedyczne wszystkich dzieci za zgodą rodziców. Ich celem jest wyłonienie dzieci, które wymagają pomocy logopedycznej. O wynikach badań informowani są rodzice dzieci. Z rodzicami, których dzieciom potrzebna jest pomoc, logopeda przeprowadza indywidualne rozmowy omawiając problemy dziecka. Dzieci są kwalifikowane na zajęcia za zgodą rodziców. Zajęcia - prowadzone indywidualnie z każdym dzieckiem - odbywają się raz w tygodniu w godzinach pracy przedszkola i trwają jednorazowo ok.30 min. Konieczna jest też systematyczna praca z dzieckiem w domu - wg wskazówek logopedy. Logopeda pracując indywidualnie z każdym dzieckiem dostosowuje metody oddziaływań na aparat mowy stosownie do potrzeb dziecka..

__________________________________________________________________________________________________________
ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
Prowadzi Pani Dorota Polita. Ćwiczenia mające na celu skorygowanie wad postawy poprzez stosowanie dobrze dobranych ćwiczeń rozciągających poszczególne partie mięśniowe odpowiadające za daną wadę postawy. Rozciąganie mięśni dzieli się na bierne i czynne. Bierne to takie, w którym poprzez samo ułożenie ciała mięśnie samoistnie ulegają rozciągnięciu. Jeśli w rozciąganie zaangażowany jest pacjent lub rehabilitant to mięśnie rozciągają się w sposób czynny. Dzieci na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej uczęszczają w grupach dwuosobowych cztery razy w tygodniu.
__________________________________________________________________________________________________________
ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
Zajęcia prowadzi: pani Zdzisława Rekosz. W naszym przedszkolu zajęcia Integracji Sensorycznej skierowane są do dzieci, które posiadają zalecenia do udziału w zajęciach po przeprowadzonej diagnozie w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej placówce. Zajęcia odbywają się indywidualnie z dzieckiem. Metoda Integracji Sensorycznej jest bardzo interesująca dla dziecka, pozwala na wszechstronny rozwój oraz całkowicie pochłania jego aktywność, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy (co wiemy  z diagnozy, kwestionariuszy wypełnianych przez rodziców/opiekunów, z dokumentacji specjalistycznej). Dzięki niej dziecko nabywa niezbędnych umiejętności ułatwiających orientację w otaczającym go świecie.
__________________________________________________________________________________________________________
ZAJĘCIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ Z ELEMENTAMI TERAPII BEHAWIORALNEJ
Zajęcia prowadzą: Pani K. Kiereś, Pani D. Piątak. Podstawowym celem terapeutycznym jest kształtowanie u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku. Również zmniejszenie zachowań zakłócających proces nauki oraz utrzymanie efektów w terapii w czasie. Możliwie staje się to poprzez zastosowanie takich metod i technik jak: systemy motywacyjne, kształtowanie, generalizacja, uczenie w odrębnych próbach i uczenie incydentalne, plany aktywności, łańcuchy zachowań.

__________________________________________________________________________________________________________
TERAPIA RĘKI
Zajęcia prowadzi: Pani Z. Rekosz. Nasze ręce to doskonały wytwór natury, jest najbardziej precyzyjnym narzędziem dzięki któremu badamy, poznajemy świat. Dotykamy, odczuwamy, nawet rozmawiamy za ich pośrednictwem. Są skarbnicą wiedzy i doświadczeń, przewodnikiem w procesie uczenia się,  umożliwiają nam one wszechstronny rozwój oraz nabywanie rozmaitych umiejętności. Dzięki nim „ smakujemy” świat,  kontaktujemy się z bliskimi, wyrażamy nasze emocje, dzięki nim zachwycamy innych naszymi wytworami. Potrafimy opanować trudną sztukę pisania… i nie tylko..
  
__________________________________________________________________________________________________________
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
Zajęcia organizowane są w formie indywidualnej, a prowadzone są przez pedagogów specjalnych: Panią D. Piątak, Panią A Dorzyńska, Panią M. Sobiech, Panią K. Kiereś, Panią M.  Włodarczyk – Staszczuk. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem zajęć jest usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i wyrównywaniu deficytów rozwojowych. Rewalidacja – jest to oddziaływanie do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazem. Zajęcia rewalidacyjne są przeznaczone dla dzieci, u których stwierdzone uszkodzenia utrudniają opanowanie określonych umiejętności.

__________________________________________________________________________________________________________
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Zajęcia prowadzą: Pani M. Sobiech, Pani K. Kiereś. Trening umiejętności społecznych to okazja do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Są to zajęcia grupowe skierowane do wszystkich dzieci; które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi. Sesje treningowe będą prowadzone w sposób atrakcyjny dla dzieci z połączeniem dobrej zabawy z nauką niezbędnych w życiu każdego człowieka umiejętności.

__________________________________________________________________________________________________________
ZAJĘCIA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE
Zajęcia prowadzą: Pani M. Sobiech. Zajęcia prowadzone w przedszkolu opierają się na aktywności ruchowej. Koncentrując się na kontakcie z drugim człowiekiem, komunikacji pozawerbalnej oraz aspekcie terapeutycznym, którego podstawą jest ruch. Duże znaczenie odgrywa tu poczucie bezpieczeństwa, jakie zapewnia dziecku osoba dorosła. Ruch Rozwijający wyraża główną ideę metody posługiwania się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rodzaju. Opracowany przez W. Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi. Genialność tej metody polega właśnie na jej prostocie i naturalności.

__________________________________________________________________________________________________________
Przedszkole proponuje zajęcia dodatkowe płatne  do wyboru
przez Rodziców i Dzieci:
ZAJĘCIA TANECZNE
Zajęcia prowadzi Pan Jarosław Śliwowski. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w grupie dzieci 3-4-letnich po 15 min, a w grupie dzieci 5-6- letnich po 30 min. W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej są wprowadzane piosenki tematyczne związane z planem nauczania – dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych. W każdej grupie wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.

__________________________________________________________________________________________________________
Copyrights © 2016 - Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ostrołęce
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego