KSZTAŁCENIE INTEG4RACYJNE - Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ostrołęce.

Przejdź do treści

Menu główne:

  „Każdy ma prawo do szczęścia
   i swego miejsca w społeczeństwie”
                                        Maria Grzegorzewska

INTEGRACJA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
 
Integracyjny system kształcenia i wychowania w naszym przedszkolu ma już kilkunastoletnią tradycję. Długoletnia praktyka integracji przetarła szlaki wspólnego nauczania dzieci zdrowych i z niepełnosprawnościami. Dowiodła pozytywnego wpływu psychicznego i społecznego zbliżenia dzieci do siebie w warunkach wspólnej edukacji. Najkorzystniej jest wykształcić właściwą postawę w procesie wychowawczym wtedy, gdy tylko zaczynają się kształtować postawy - akceptujące lub odrzucające. Dzieci z różnorodnymi   problemami przebywając w przedszkolu z rówieśnikami mają ogromną szansę - przekonać innych o swoich różnych zaletach, a więc dowieść, że mogą być równoprawnymi partnerami w zabawie, przyjaźni, a także udowodnić sobie samym o tym, że mogą na równych prawach funkcjonować w środowisku rówieśniczym. Integracja to szansa na wspólną zabawę i edukację dzieci
 
zdrowych i z niepełnosprawnościami.
Poprzez zabawę, która jest jednym z najważniejszych   warunków
prawidłowego rozwoju dzieci uczą się:
  
 • nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami,
 • rozwijania podstawowych umiejętności społecznych, takich jak współpraca, przyjaźń,   kompromis,
 • planowania i organizowania własnych aktywności oraz stosowania zdobytej wiedzy
  i doświadczenia w praktyce,
 • kreatywnego działania i aktywnych sposobów zdobywania wiedzy.

Dzieci z niepełnosprawnościami obcując na co dzień z pełnosprawnymi   rówieśnikami:
 • odnajdują swoje miejsce w środowisku, co w przyszłości umożliwi im odważniej patrzeć na świat,
 • nabierają większej pewności siebie,
 • rozwijają się bardzo dobrze i często właśnie z innymi dziećmi udaje im się osiągnąć to,
 • o co bezskutecznie starają się dorośli,
 • czują się akceptowane, bezpieczne i mają szansę osiągania sukcesów.
 •   
  Dzieci pełnosprawne w obcowaniu z niepełnosprawnymi   rówieśnikami  uczą się:
 • wrażliwości i tolerancji dla innych,
 • akceptowania niepełnosprawności,
 • umiejętności dzielenia się z kimś, kto ma mniej,
 • odpowiedzialności i życzliwości wobec drugiego człowieka,
 • większej otwartości na innych,
 • świadomości tego, że nie wszyscy są jednakowi,
 • większej wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu własnych trudności.
 •  
W naszym przedszkolu obejmujemy opieką dzieci z   różnorodnymi niepełnosprawnościami, a w szczególności:
-   dzieci niesłyszące,
-   dzieci słabosłyszące,
-   dzieci niewidome,
-   dzieci słabowidzące,
-   dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
-   dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub   znacznym,
-   dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
-   dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  oraz dzieci niedostosowane   społecznie lub dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym.
  
Zalety oddziału integracyjnego:
 1. Mała liczebność -w oddziałach integracyjnych jest  15 – 20 dzieci, w tym 3–5  z niepełnosprawnością (dzieci niepełnosprawne są kwalifikowane na podstawie   orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez publiczną poradnię   psychologiczno – pedagogiczną.)
 2. Kolejna zaleta -grupy integracyjnej to praca dwóch nauczycieli   jednocześnie: nauczyciela prowadzącego i nauczyciela wspomagającego, który   jest pedagogiem specjalnym. Grupy pracują w oparciu o podstawę programową   wychowania przedszkolnego.
 3. Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych program jest   modyfikowany, czyli dostosowany do dynamiki rozwoju, możliwości dzieci i ich   indywidualnego tempa pracy.
 4. Podczas zajęć występuje indywidualizacja w procesie uczenia się.   Zadania dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych są inne, o różnym stopniu trudności,   doskonalące słabiej opanowane umiejętności i wiadomości, przeznacza się na   ich wykonanie więcej czasu. Najczęściej jednak organizowane są takie sytuacje   dydaktyczne i wychowawcze, których uczniowie zdrowi i niepełnosprawni   podejmują wspólne, różnorodne działania, są partnerami, razem pokonują   trudności i osiągają sukcesy. Sytuacje te sprzyjają nie tylko uspołecznieniu, ale podnoszą poczucie własnej wartości i budzą wiarę w swoje możliwości.
  
Wychowanie i kształcenie integracyjne przynosi   więc korzyści każdemu dziecku w przedszkolu oraz całej społeczności przedszkolnej, a w przyszłości pozwoli   stworzyć bardziej wyrozumiale, tolerancyjne i pozytywnie nastawione   społeczeństwo.
  
Dla   dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego organizujemy   zajęcia specjalistyczne, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych   dziecka:
  
 • rozmowy i poradnictwo indywidualnespecjaliści,  wychowawcy z przedszkola;
 • konsultacje i porady specjalistów -  specjaliści  z Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • zajęcia logopedyczne - mgr   Małgorzata Pogorzelska, mgr Krystyna Kwiatkowska
 • zajęcia z psychologiem - mgr  Ilona Bałdyga
 • terapia pedagogiczna z elementami   terapii  behawioralnej - mgr Katarzyna Kiereś, mgr Dorota Piątak
 • integracja sensoryczna – mgr   Zdzisława Rekosz
 • zajęcia prowadzone  metodą Weroniki Sherbone - mgr Marta Sobiech  
 • grupa wsparcia dl rodziców dzieci z niepełnosprawnościami - mgr Marta Sobiech (koordynator), mgr Anna Dobkowska, mgr Dorota Polita, mgr Katarzyna Kiereś, mgr Ewa Polakiewicz
 • terapia ręki - mgr  Zdzisława Rekosz
 • gimnastyka korekcyjna - mgr Dorota Polita
 • zajęcia rewalidacyjne - nauczycieli   wspierający w poszczególnych grupach
  
W ramach terapii indywidualnej   i grupowej każde dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia   specjalnego realizuje Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny   opracowany dla każdego dziecka  po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny   poziomu funkcjonowania.
  
PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM  NR 5 Z ODDZIAAMI INTEGRACYJNYMI
W OSTROŁĘCE
 
Podstawa prawna
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228 z 7 maja 2013r. poz. 532)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.z 2002r.Nr 23,poz.225 ze zm.)

I. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:
 1. Rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych.
 2. Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
 3. Rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.

II. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
 1. Rodziców dziecka
 2. Dyrektora
 3. Nauczyciela
 4. Specjalisty zatrudnionego w przedszkolu
 5. Poradni
 6. Pielęgniarki
 7. Pracownika socjalnego
 8. Asystenta rodziny
 9. Kuratora sądowego

III. Formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu:
 1. Zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne oraz inne
 2. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców/opiekunów i nauczycieli.

IV. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest nieodpłatne i dobrowolne.
V. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka odbywa się w oparciu o prowadzoną w przedszkolu obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 
VI. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne bądź po uzyskaniu od nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, informacji o rozpoznaniu indywidualnej potrzeby dziecka i konieczności udzielenia mu pomocy.
 
VII. Zespół powoływany jest zarządzeniem dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola wyznacza przewodniczącego Zespołu oraz osobę koordynującą prace wszystkich powołanych
w przedszkolu Zespołów.
 
VIII. Nauczyciel, specjalista po stwierdzeniu konieczności udzielania pomocy, udziela jej niezwłocznie w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym dyrektora przedszkola
IX. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną ,formach, okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin informuje się rodziców dziecka w formie pisemnej.
 
X. Dyrektor przedszkola zatwierdza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia określone w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutyczne , które realizować będą nauczyciele we współpracy ze specjalistami.
 
XI. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zespól opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniając zalecenia zawarte
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
XII. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonują wielospecjalistycznej oceny postępów dziecka w odniesieniu do prowadzonych zajęć oraz formułują wnioski do dalszej pracy przynajmniej dwa razy w roku i zapoznają z nimi rodziców dziecka.
 
XIII. Wydanie oryginału karty rodzicowi ucznia lub prawnemu opiekunowi po ukończeniu przedszkola lub po odejściu do innego przedszkola/szkoły - w dokumentacji pozostaje kopia karty. Za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia dyrektor przekazuje kopie karty do przedszkola, szkoły, do której uczeń został przyjęty
 
XIV. Rodzice  lub prawni opiekunowie mają prawo:
 1. Wnioskować o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Brać udział w spotkaniach Zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Wnioskować o udział w spotkaniach Zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty.
 4. Wnioskować o dokonanie przez Zespół oceny efektywności form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem terminu ustalonego przez dyrektora przedszkola.
 5. Do otrzymania Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego na ich pisemny wniosek.
  

__________________________________________________________________________________________________________
Copyrights © 2016 - Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ostrołęce
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego