KSZTAŁCENIE INTEG4RACYJNE - Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Kraina" w Ostrołęce.

Przejdź do treści
Nenu witryny„Każdy ma prawo do szczęścia
i swego miejsca w społeczeństwie”
                                       Maria Grzegorzewska

INTEGRACJA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „LEŚNA KRAINA” W OSTROŁĘCE

Integracyjny system kształcenia i wychowania w naszym przedszkolu ma już kilkunastoletnią tradycję. Długoletnia praktyka integracji przetarła szlaki wspólnego nauczania dzieci zdrowych i z niepełnosprawnościami. Dowiodła pozytywnego wpływu psychicznego i społecznego zbliżenia dzieci do siebie w warunkach wspólnej edukacji. Najkorzystniej jest wykształcić właściwą postawę w procesie wychowawczym wtedy, gdy tylko zaczynają się kształtować postawy - akceptujące lub odrzucające. Dzieci z różnorodnymi   problemami przebywając w przedszkolu z rówieśnikami mają ogromną szansę - przekonać innych o swoich różnych zaletach, a więc dowieść, że mogą być równoprawnymi partnerami w zabawie, przyjaźni, a także udowodnić sobie samym o tym, że mogą na równych prawach funkcjonować w środowisku rówieśniczym. Integracja to szansa na wspólną zabawę i edukację dzieci zdrowych i z niepełnosprawnościami.

Poprzez zabawę, która jest jednym z najważniejszych   warunków prawidłowego rozwoju dzieci uczą się:
 • nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami,
 • rozwijania podstawowych umiejętności społecznych, takich jak współpraca, przyjaźń,   kompromis,
 • planowania i organizowania własnych aktywności oraz stosowania zdobytej wiedzy i doświadczenia w praktyce,
 • kreatywnego działania i aktywnych sposobów zdobywania wiedzy.

Dzieci z niepełnosprawnościami obcując na co dzień z pełnosprawnymi   rówieśnikami:
 • odnajdują swoje miejsce w środowisku, co w przyszłości umożliwi im odważniej patrzeć na świat,
 • nabierają większej pewności siebie,
 • rozwijają się bardzo dobrze i często właśnie z innymi dziećmi udaje im się osiągnąć to,
 • o co bezskutecznie starają się dorośli,
 • czują się akceptowane, bezpieczne i mają szansę osiągania sukcesów.
 
Dzieci pełnosprawne w obcowaniu z niepełnosprawnymi   rówieśnikami  uczą się:
 • wrażliwości i tolerancji dla innych,
 • akceptowania niepełnosprawności,
 • umiejętności dzielenia się z kimś, kto ma mniej,
 • odpowiedzialności i życzliwości wobec drugiego człowieka,
 • większej otwartości na innych,
 • świadomości tego, że nie wszyscy są jednakowi,
 • większej wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu własnych trudności.

W naszym przedszkolu obejmujemy opieką dzieci z   różnorodnymi niepełnosprawnościami, a w szczególności:
 • dzieci niesłyszące,
 • dzieci słabosłyszące,
 • dzieci niewidome,
 • dzieci słabowidzące,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym  lub   znacznym,
 • dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz dzieci niedostosowane   społecznie lub dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym.
 
Zalety oddziału integracyjnego:
 1. Mała liczebność -w oddziałach integracyjnych jest  15 – 20 dzieci, w tym 3–5 z niepełnosprawnością (dzieci niepełnosprawne są kwalifikowane na podstawie   orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez publiczną poradnię   psychologiczno – pedagogiczną.)
 2. Kolejna zaleta -grupy integracyjnej to praca dwóch nauczycieli jednocześnie: nauczyciela prowadzącego i nauczyciela wspomagającego, który   jest pedagogiem specjalnym. Grupy pracują w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 3. Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych program jest   modyfikowany, czyli dostosowany do dynamiki rozwoju, możliwości dzieci i ich   indywidualnego tempa pracy.
 4. Podczas zajęć występuje indywidualizacja w procesie uczenia się.  Zadania dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych są inne, o różnym stopniu trudności, doskonalące słabiej opanowane umiejętności i wiadomości, przeznacza się na   ich wykonanie więcej czasu. Najczęściej jednak organizowane są takie sytuacje   dydaktyczne i wychowawcze, których uczniowie zdrowi i niepełnosprawni   podejmują wspólne, różnorodne działania, są partnerami, razem pokonują   trudności i osiągają sukcesy. Sytuacje te sprzyjają nie tylko uspołecznieniu, ale podnoszą poczucie własnej wartości i budzą wiarę w swoje możliwości.
Wychowanie i kształcenie integracyjne przynosi   więc korzyści każdemu dziecku w przedszkolu oraz całej społeczności przedszkolnej, a w przyszłości pozwoli   stworzyć bardziej wyrozumiale, tolerancyjne i pozytywnie nastawione   społeczeństwo.
 
Dla   dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego organizujemy   zajęcia specjalistyczne, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych   dziecka:
 • rozmowy i poradnictwo indywidualnespecjaliści,  wychowawcy z przedszkola;
 • konsultacje i porady specjalistów -  specjaliści  z Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • zajęcia logopedyczne - mgr   Małgorzata Pogorzelska, mgr Krystyna Kwiatkowska mgr Beata Czarnecka
 • zajęcia z psychologiem - mgr  Daniel Łukaszewski
 • terapia pedagogiczna z elementami   terapii  behawioralnej - mgr Katarzyna Kiereś, mgr Dorota Piątak, mgr Anna
Dobrzyńska
 • integracja sensoryczna – mgr   Zdzisława Rekosz
 • zajęcia prowadzone  metodą Weroniki Sherborne - mgr Dorota Polita,
 • mgr Aneta Kęszczyk
 • grupa wsparcia dl rodziców dzieci z niepełnosprawnościami mgr Zdzisława Rekosz (koordynator), mgr Dorota
Piątak, mgr Małgorzata Pogorzelska, mgr Mariola Włodarczyk- Staszczuk
 • terapia ręki - mgr  Zdzisława Rekosz
 • gimnastyka korekcyjna - mgr Dorota Polita
 • zajęcia rewalidacyjne - nauczycielie   wspierający w poszczególnych grupach
 • zajęcia rehabilitacyjne- mgr Ewa Karpińska
 
W ramach terapii indywidualnej   i grupowej każde dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizuje Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny   opracowany dla każdego dziecka  po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny   poziomu funkcjonowania

Wróć do spisu treści